Je Vaše účtovníctvo vedené správne?

Profesia účtovníctva nie je legislatívne certifikovaná, čo žiaľ znamená, že túto profesiu môže vykonávať prakticky ktokoľvek, kto splní podmienky veku, právnej spôsobilosti a bezúhonnosti. Hoci v dávnejšej minulosti bolo pre získanie oprávnenia na poskytovanie služieb vedenie účtovníctva potrebné preukázať odbornú spôsobilosť a prax, dnes je vedenie účtovníctva podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní voľnou živnosťou.

Poznáme mnoho špičkových účtovníkov, skvelých odborníkov, ktorí svoju prácu robia na vysokej úrovni. Nanešťastie sa stretávame aj s úplným opakom. U niektorých klientov, ktorým sme preberali účtovníctvo, sme sa stretli s nekvalitnou a neodbornou prácou, chybnými alebo úplne chýbajúcimi výstupmi, prípadne aj zistením nedodržaní účtovných a daňových postupov.

Kvalitný účtovník musí disponovať potrebnými odbornými znalosťami, schopnosťami a vlastnosťami, ktoré sú potrebné pre výkon tejto profesie. Dôležité je aj neustále vzdelávanie sa a dopĺňanie si vedomostí. Veď oblasť účtovníctva a daní podlieha neustálym zmenám.

Je pochopiteľné, že klient sa častokrát rozhoduje najmä podľa ceny. Veľmi nízka cena za účtovníctvo, žiaľ môže znamenať aj veľmi nízku kvalitu, alebo aj riziko chybného spracovania. Problémy vyplývajúce z nekvalitne vedeného účtovníctva môžu v niektorých prípadoch zostať ukryté aj niekoľko rokov. Hoci až do najbližšej kontroly, ktorá ich odhalí a „odmení“ v podobe dodatočného zdanenia a pokuty. Skúste si preto položiť otázku, či je Vaše účtovníctvo naozaj vedené profesionálne, zodpovedne a správne, či sú vo Váš prospech využívané všetky možnosti a optimalizácie, ktoré Vám legislatíva ponúka a teda či v konečnom dôsledku môžete takpovediac „kľudne spávať“.

Príklady niektorých nedostatkov, ktoré sme zistili u preberaných klientov:

  • nesprávne zaúčtovanie nákladových položiek,
  • nezaúčtovanie niektorých účtovných prípadov,
  • nesprávne výkazy účtovnej závierky,
  • chýbajúca inventarizácia majetku a záväzkov,
  • uplatnenie niektorých nákladov v nesúlade so zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov,
  • neuplatnenie možných daňových zvýhodnení pre klienta (odpočet daňovej straty, zápočet daňovej licencie, daňovo uznateľné náklady),
  • nesprávne vykázanie odpočítania DPH,
  • nesprávne vykázanie položiek v kontrolnom výkaze DPH.