Daňová optimalizácia

Daňová optimalizácia predstavuje legálny a legitímny spôsob, ktorým v rámci zákonných možností môžete nastaviť optimálne zdanenie vašich príjmov. Za daňovú optimalizáciu rozhodne nemožno považovať porušovanie zákona, či podvádzanie pri platení daní. V prípade, že ignorovaním zákonných ustanovení napríklad nezdaníte príjem alebo si v daňovom priznaní uplatníte daňovo neuznaný, či dokonca fiktívny náklad, vystavujete sa zbytočnému riziku neskoršieho dodatočného zdanenia, sankcií, či za istých okolností aj trestnému stíhaniu.

Základným predpokladom pre úspešnú optimalizáciu daní je plánovanie a priebežné hodnotenie už počas roka. Po skončení roka, v termíne na podanie daňového priznania, už veľa možností na optimalizovanie nezostáva.  Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov definuje podmienky uplatnenia daňových výdavkov, ako aj ďalšie možnosti, ktoré možno šikovným plánovaním v maximálnej miere využiť vo svoj prospech, ako napríklad:

  • náklady podmienené zaplatením (napr. nájomné, účtovné a právne služby, sprostredkovanie)
  • daňové odpisy a možnosť ich prerušenia (ak by uplatnením odpisov vznikla daňová strata, môže byť vyhodné odložiť si odpisy do ďalšieho roka)
  • neuhradené pohľadávky je možné za podmienok určených zákonom daňovo odpísať
  • oslobodenie niektorých príjmov (predaj cenných papierov),
  • zdanenie niektorých príjmov až po ich prijatí (marketingové a iné študie a prieskum trhu)
  • odpisovanie zmarenej investície
  • optimalizovanie odpisovania daňovej straty