Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo sa môžu rozhodnúť účtovať najmä podnikatelia nezapísaní v obchodnom registri, fyzické osoby dosahujúce príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, občianske združenia (ak nepodnikajú a nedosiahli v predchádzajúcom období príjem 200 000 Eur) a niektoré ďalšie.

Predmetom účtovníctva je účtovanie skutočností o:

  • stave a pohybe majetku a záväzkov,
  • rozdiele majetku a záväzkov,
  • výnosoch a nákladoch,
  • príjmoch a výdavkoch,
  • výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

V jednoduchom účtovníctve sa účtovné zápisy zaznamenávajú v účtovných knihách:

  • peňažný denník,
  • kniha pohľadávok a kniha záväzkov,
  • pomocné knihy.

Podstatným rozdielom medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom je, že zatiaľ čo v podvojnom účtovníctve sa účtujú náklady a výnosy nezávisle od času ich úhrady a výsledok hospodárenia sa zisťuje ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi, pričom tento je za účelom zistenia základu dane potrebné upraviť, v jednoduchom účtovníctve sa účtujú uskutočnené príjmy a výdavky, preto výsledok hospodárenia, ktorý je spravidla totožný zo základom dane, je možné zisťovať priebežne.