Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo sú povinné viesť všetky účtovné jednotky s výnimkou niektorých vymedzených subjektov (najmä podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri, fyzických osôb dosahujúcich príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, občianskych združení a niektorých ďalších). Podvojné účtovníctvo majú teda prakticky povinnosť viesť všetky obchodné spoločnosti (s.r.o., a.s., k.s.) a družstvá.

Predmetom účtovníctva je učtovanie skutočností o:

  • stave a pohybe majetku a záväzkov,
  • rozdiele majetku a záväzkov,
  • výnosoch a nákladoch,
  • príjmoch a výdavkoch,
  • výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

V podvojnom účtovníctve sa účtovné zápisy zaznamenávajú v účtovných knihách:

  • účtovný denník
  • hlavná kniha

Podstatným rozdielom medzi podvojným a jednoduchým účtovníctvom je, že zatiaľ čo v jednoduchom účtovníctve sa účtujú uskutočnené príjmy a výdavky, v podvojnom účtovníctve sa účtujú náklady a výnosy nezávisle od času ich úhrady a výsledok hospodárenia sa zisťuje ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi. Nakoľko zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov stanovuje pravidlá pre úpravu výsledku hospodárenia na základ dane, výstupy z podvojného účtovníctva je potrebné na základ dane upraviť.