Naše služby

Správne vedené účtovníctvo je nástrojom, prostredníctvom ktorého manažment, či vlastníci podniku získavajú aktuálny pohľad na stav a kondíciu podniku, stav jeho majetku a záväzkov, priebežný stav hospodárenia. Účtovníctvo je tak východiskom finančného plánovania a efektívneho riadenia. Preto je správnym rozhodnutím viesť účtovníctvo priebežne, so zaúčtovaním všetkých dostupných účtovných prípadov a priebežným zhodnotením situácie.

U nás účtovníctvo robíme s radosťou, pretože nás naša práca baví. Pravidelne sa vzdelávame, aby sme neustále rástli a zdokonalovali sa. Pri poskytovaní našich služieb, ako účtovníci prirodzene vidíme do hĺbky firmy, jej silné stránky ale aj prípadné problémy. Preto je budovanie si vzťahu vzájomnej dôvery, silného partnerstva a diskrétnosti s každým našim klientom mimoriadne dôležitý.

Príklad bežného rozsahu našich služieb (mesačne, štvrťročne):

  • prevzatie podkladov a dokumentov, podľa dohody u nás alebo u klienta,
  • elektronické prevzatie dokladov,
  • kontrola dokladov a upozornenie na prípadne nedostatky,
  • spracovanie podkladov pre účtovníctvo,
  • zaúčtovanie dokladov,
  • spracovanie výstupov pre klienta (napr. DPH)
  • po odsúhlasí podanie na daňový úrad,
  • doriešenie otvorených otázok,
  • konzultovanie ďalších otázok klienta,
  • spracovanie mesačných prehľadov.