Jednoduché účtovníctvo


Jednoduché účtovníctvo môžu viesť najmä podnikatelia nezapísaní v obchodnom registri, fyzické osoby dosahujúce príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, občianske združenia (ak nepodnikajú a nedosiahli v predchádzajúcom období príjem 200 000 Eur) a niektoré ďalšie subjekty.

Predmetom jednoduchého účtovníctva je účtovanie skutočností o:

 • stave a pohybe majetku a záväzkov,
 • rozdiele majetku a záväzkov,
 • výnosoch a nákladoch,
 • príjmoch a výdavkoch,
 • výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

V jednoduchom účtovníctve sa účtovné zápisy zaznamenávajú v účtovných knihách:

 • peňažný denník,
 • kniha pohľadávok a kniha záväzkov,
 • pomocné knihy.

Podstatným rozdielom medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom je, že zatiaľ čo v podvojnom účtovníctve sa účtujú náklady a výnosy nezávisle od času ich úhrady a výsledok hospodárenia sa zisťuje ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi, pričom tento je za účelom zistenia základu dane potrebné upraviť, v jednoduchom účtovníctve sa účtujú uskutočnené príjmy a výdavky, preto výsledok hospodárenia, ktorý je spravidla totožný zo základom dane, je možné zisťovať priebežne.

Pozor na skutočnosť, že forma jednoduchého účtovníctva nie je rovnaká pre všetky účtovné jednotky. Fyzická osoba, podnikateľ účtuje v peňažnom denníku v členení a zostavuje účtovnú závierku vo formáte, ktoré sú odlišné napr. od občianskeho združenia.Kontakntý formulár

KONTAKTUJTE NÁS

Či už máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, alebo sa chcete informovať ohľadom našich služieb, neváhajte nás kontaktovať  Správne vedené účtovníctvo.

  U nás účtovníctvo robíme s radosťou, pretože nás naša práca baví. Pravidelne sa vzdelávame, aby sme neustále rástli a zdokonalovali sa. Pri poskytovaní našich služieb, ako účtovníci prirodzene vidíme do hĺbky firmy, jej silné stránky ale aj prípadné problémy. Preto je budovanie si vzťahu vzájomnej dôvery, silného partnerstva a diskrétnosti s každým našim klientom mimoriadne dôležitý.


  Účtovníctvo
  100%

  Daňe
  100%

  Personalistika a mzdy
  100%

  Poradenstvo
  100%