Zdaňovanie taxi služieb ako BOLT, UBER a podobných

30. augusta 20220

Využívanie taxi služieb prostredníctvom mobilných aplikácií ako sú napríklad Bolt, Uber, Hopin a ďalšie podobné, v poslednom období intenzívne rastie na popularite aj na Slovensku. Pochopiteľne preto do týchto služieb vstupuje aj čoraz viac vodičov, či už ako individuálni podnikatelia, alebo ako firmy združujúce početnejšie flotily vozidiel.

Oprávnenie na výkon taxi služby

Samotné prevádzkovanie taxi služby od 04/2019 nie je živnosťou. Kým v minulosti sa na túto činnosť uplatňovalo živnostenské oprávnenie „služby vedenia cudzieho motorového vozidla“, v súčasnosti na prevádzkovanie podnikania v oblasti taxi služby je potrebné povolenie – koncesia od príslušného úradu dopravy. Tlačivá a informácie na získanie oprávnenia nájdete na stránke Ministerstva vnútra na nasledovnom linku: https://www.minv.sk/?vzory-ziadosti-taxi-a-podnikanie-v-cestnej-doprave

Ako na DPH pri službách ako BOLT, UBER a podobných?

Digitálne platformy si voči vodičom (ako podnikateľom) spravidla účtujú provízie za sprostredkovanie zákazníka, alebo poplatok za používanie aplikácie. V prípade, že platforma má sídlo mimo Slovenskej republiky, platí že DPH z tejto provízie alebo poplatku musí odviesť príjemca. A to aj v prípade, ak nie je registrovaným platiteľom DPH – vtedy sa ešte pred začatím používania aplikácie musí zaregistrovať podľa §7a zákona, čím získa postavenie „osoby registrovanej pre DPH“.

Následne nastávajú tieto možnosti:

 1. ak podnikateľ je platiteľom DPH:
  – zdaňuje províziu alebo poplatok od platformy v riadnom daňovom priznaní k DPH za príslušné zdaňovacie obdobie (mesiac alebo štvrťrok),
  – za predpokladu, že províziu využil za účelom dosiahnutia vlastných tržieb, z ktorých ako platiteľ odviedol DPH, môže si „samozdanenú“ DPH súčasne odpočítať,
 2. ak podnikateľ nie je platiteľom DPH:
  – ešte pred začatím činnosti sa zaregistruje podľa §7a zákona,
  – zdaňuje províziu alebo poplatok od platformy v riadnom daňovom priznaní k DPH za každý kalendárny mesiac, kedy mu bola vyúčtovaná,
  – DPH odvedie, odpočítať si ju nemôže

Zrážková daň pri službách prostredníctvom digitálnej platformy

Služby sprostredkovania prepravy poskytované prostredníctvom digitálnej platformy, ak sú poskytované osobou, ktorá má sídlo mimo Slovenskej republiky (SR), sa považujú za príjmy, na ktorých zdanenie má spravidla nárok SR (ak nie je v medzištátnej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia dohodnuté inak). Na zabezpečenie splnenia tejto povinnosti platí inštitút zrážkovej dane, kedy povinnosť zraziť daň a odviesť ju slovenskému daňovému úradu má príjemca služby. Túto povinnosť nemá v prípade, ak zahraničný poskytovateľ má v SR registrovanú stálu prevádzkareň, tzn. je v SR registrovaný pre daň z príjmov. Povinnosť zrážky dane odpadá tiež v prípade, ak si príjemca províziu neuplatní vo svojich daňových nákladoch.

Preto si nezabudnite overiť, či dodávateľ je registrovaný pre daň z príjmov v SR https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_0c383ed5-f19a-4464-a60f-ad5000af6c51

V prípade, že dodávateľ registrovaný nie je, je nutné zvoliť si jednu z variant:

 • ak si príjemca províziu chce uplatniť v nákladoch, musí z provízie zraziť a odviesť daň
 • ak si príjemca províziu v nákladoch uplatniť nechce, daň zrážať nemusí

Uveďme si príklad:

Vodič zrealizoval jazdy v cene 1000,- Eur, ktoré boli zaplatené prostredníctvom zahraničnej digitálnej platformy. Platforma si zúčtovala 30% províziu a 700,- Eur poslala vodičovi. Vodič nie je platiteľ DPH, ale zaregistroval sa podľa §7a zákona o DPH. Platforma nie je registrovaná pre daň z príjmov v SR. Vodič od platformy dostane faktúru, na ktorej bude uvedené:

 • tržba 1000,- Eur prijatá platformou
 • provízia 300,- Eur
 • uhradené vodičovi 700,- Eur

DPH:

 • vodič podá mesačné daňové priznanie k DPH, kde odvedie 20% DPH z provízie, tzn. 60,- Eur

Zrážková daň:

 • ak sa vodič rozhodne, že si chce províziu 300,- Eur uplatniť v nákladoch, musí z nej zrealizovať zrážku (19% alebo 35%) a odviesť daňovému úradu – keďže platbu platforme neposiela (tá si províziu odpočítala od peňazí ktoré prijala), bude musieť daň odviesť z vlastných prostriedkov

Daň  z príjmov:

 • zdaneniu podlieha celý pôvodný príjem vodiča, ktorý zákazník zaplatil prostredníctvom digitálnej platformy, tzn. 1000,- Eur
 • ako výdavok si za splnenia podmienok môže odpočítať províziu, prípadne aj ďalšie výdavky

Poznámka na záver: ak si vodič uplatňuje 60% paušálne výdavky platí, že v týchto výdavkoch sú zahrnuté všetky jeho daňové výdavky okrem zaplateného poistného. Teda aj v prípade uplatnenia paušálnych výdavkov mu povinnosť odvádzať zrážkovú daň z provízie môže vzniknúť, nakoľko províziu ma v nákladoch uplatnenú. Musí si teda overiť, či dodávateľ je registrovaný pre daň z príjmov v SR.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *