Ako zrealizovať „split payment“, alebo aby ste nemuseli DPH zaplatiť dvakrát.

12. februára 20220

Dôležitou zmenou v DPH od 01.01.2022 je rozšírenie inštitútu ručenia za daň odberateľom v prípade, že odberateľ zaplatí za tovar/službu na bankový účet dodávateľa, ktorý v čase zadania príkazu na úhradu nie je zverejnený v zozname bankových účtov na stránke Finančnej správy. Viac o danej téme sme písali v tomto článku.

To znamená, že v prípade, ak dodávateľ požaduje úhradu za tovar/službu na bankový účet, ktorý nie je zverejnený v zozname jeho bankových účtov na stránke Finančnej správy, odberateľ sa môže rozhodnúť uplatniť inštitút osobitného spôsobu úhrady dane, kedy dodávateľovi uhradí len časť ceny predstavujúcu sumu bez DPH a časť ceny vo výške DPH uhradí na účet daňového úradu. Týmto sa odberateľ vyhne riziku, že v prípade neodvedenia DPH dodávateľom, by voči nemu bolo správcom dane uplatnené ručenie za daň, kedy by DPH potenciálne musel zaplatiť „dvakrát“.

Ako zistím, či môj dodávateľ má zverejnené číslo účtu?

Zoznam bankových účtov platiteľov DPH získate zadaním IČDPH dodávateľa na nasledovnom linku:

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_3a11bae5-4c60-46fd-b57e-ae0700a98ee7

Ako zistím číslo účtu, na ktoré uhradiť DPH?

Každý daňovník má správcom dane určené vlastné číslo účtu, ktoré sa označuje ako Osobný účet daňovníka. Základné číslo účtu získate na stránke Finančnej správy zadaním daňového čísla daňovníka na nasledovnom odkaze:

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/overenie-prideleneho-oud

Číslo účtu pre DPH získate pridaním predčíslia 500240 pred základné číslo účtu. Účty sú vedené Štátnou pokladnicou (kód banky 8180). Číslo účtu pre DPH daňovníka teda má tvar 500240-XXXXXXXXXX/8180

Ak Vaša banka požaduje zadávanie čísla účtu v tvare IBAN, môžete si získané predčíslie, číslo účtu a kód banky skonvertovať napríklad na stránke NBS:

https://www.nbs.sk/sk/platby/vseobecne-informacie/iban/kalkulacka-iban

Aký variabilný symbol použiť pri „split payment“?

Variabilný symbol predstavuje 10-miestne číslo, ktorého zloženie je nasledovné:

  • prvá 4-číselná časť variabilného symbolu je tvorená 1109
  • druhá 6-číselná časť variabilného symbolu predstavuje zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla pri dodaní tovaru/služby daňová povinnosť. Nakoľko je pravdepodobné, že ako odberateľ neviete, či Váš dodávateľ ma zdaňovacie obdobie štvrťrok alebo mesiac, odporúčame použiť tvar MMRRRR (MM pre mesiac a RRRR pre rok).

Príklad

Firma ABC s.r.o. dodala v januári 2022 firme XYZ s.r.o, tovar v sume 1200,- Eur, z čoho 200,- Eur predstavuje DPH. Obidve firmy sú platiteľmi DPH. Firma ABC s.r.o. požaduje platbu na bankový účet, ktorý však nie je zverejnený na stránke Finančnej správy. Ak sa firma XYZ s.r.o. chce vyhnúť riziku ručenia za daň, môže úhradu za tovar rozdeliť tak, že firme ABC s.r.o. poukáže na požadovaný (avšak nezverejnený) účet sumu 1000,- Eur a sumu 200,- Eur poukáže na účet daňového úradu.

Číslo účtu dodávateľa získa tak, že na stránke Finančnej správy pre zistenie osobného účtu daňovníka zadá DIČ dodávateľa, pred získané základné číslo účtu pridá predčíslie 500240 a zadá kód banky 8180. Pri úhrade použije variabilný symbol 1109012022.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *