Ako optimalizovať výšku dane pred koncom roka

10. decembra 20210

Blížiaci sa koniec roka 2021 znamená pre firmu príležitosť, ako čo najoptimálnejšie „vyladiť“ svoj daňový základ. Určite si ako majiteľ alebo konateľ firmy priebežne sledujete stav tržieb, nákladov a výsledného zisku. Možno si takúto evidenciu vediete sám, možno si sám zadávate účtovné doklady do niektorého z automatizovaných účtovných programov, alebo máte výstupy od svojho účtovníka. Výsledok daný rozdielom výnosov (tržieb) a nákladov však ešte automaticky nepredstavuje základ, z ktorého sa bude počítať daň z príjmu, ktorý musí firma zaplatiť.

Pripočítateľné a odpočítateľné položky

Základ dane sa vypočíta z účtovného výsledku aplikáciou tzv. pripočítateľných a odpočítateľných položiek určených zákonom o dani z príjmov. Kľudne sa tak môže stať, že firma s účtovnou stratou bude platiť vysokú daň alebo naopak, že firma aj pri pomerne vysokom zisku, bude mať daň „príjemne“ nízku. V našom dnešnom článku si predstavíme niektoré z možností, ako si daňový základ dokážete optimalizovať ešte pred skončením roka a to premysleným naplánovaním úhrad.

Náklady daňovo uznané až ich úhradou

Viaceré náklady, hoci sú aj zaúčtované, zákon uznáva za daňové až ich zaplatením. Najčastejšími príkladmi v bežnej praxi firiem sú to:

 • nájomné,
 • licenčné poplatky,
 • marketingové štúdie,
 • prieskum trhu,
 • sprostredkovanie,
 • poradenské a právne služby,
 • zmluvné sankcie.

Za nájomné sa považuje nielen prenájom nehnuteľností (napríklad kancelárie, skladu), ale aj prenájom hnuteľnej veci (napríklad stroja, vozidla). V prípade, že prenajímateľ okrem samotného nájmu účtuje aj za služby a energie, tieto tiež z hľadiska daňovej uznateľnosti podliehajú povinnosti úhrady.

Poradenské služby daňovo uznané úhradou sú:

 • právne služby,
 • služby účtovníkov, audítorov a daňových poradcov,
 • vedenie firiem,
 • poradenstvo v oblasti podnikania a riadenia

Medzi právne služby sa okrem zastupovania a poradenstva poskytovaného advokátmi zaraďujú napríklad aj služby notárov, mediátorov a arbitrov. Za poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia sa považujú napríklad aj činnosti súvisiace s plánovaním, prepracovaním procesov, zmenami v riadení, prijímaním stratégií. Výnimkou z tohto pravidla (od r. 2020) sú poradenské služby, ktoré sa stali súčasťou obstarávacej ceny majetku alebo zásob.

Za daňový náklad sa po úhrade považujú tie pokuty, poplatky a úroky z omeškania, ktoré boli uložené na základe zmluvy. Uznáva sa tiež zaplatená paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky uplatnené na základe Nariadenia Vlády SR č. 21/2013 Z.z. vo výške 40,- Eur. Daňovými nie sú pokuty a úroky z omeškania uložené napríklad daňovým úradom alebo sociálnou či zdravotnou poisťovňou.

Zdanenie záväzkov po splatnosti

V prípade že v účtovníctve ku koncu roka firma vykazuje záväzky, ktorých doba po splatnosti presahuje 360 dní, vzniká jej povinnosť zdanenia časti hodnoty týchto záväzkov a to nasledovne:

 • pri záväzkoch 360 dní po splatnosti sa zdaňuje najmenej 20% z ich hodnoty,
 • pri záväzkoch 720 dní po splatnosti sa zdaňuje najmenej 50% z ich hodnoty,
 • pri záväzkoch 1080 dní po splatnosti sa zdaňuje najmenej 100% z ich hodnoty

Povinnosť sa vzťahuje na záväzky prislúchajúce k daňovým nákladom, vrátane takých ktoré vstupovali do ceny majetku alebo zásob (neboli teda účtované ako priamy náklad pri ich vzniku, ale vstupujú do nákladov pri ich použití/spotrebovaní).

Príklad úpravy účtovného výsledku na základ dane

Pre lepšie porozumenie si uveďme príklad. Spoločnosť ABC s.r.o. má ako účtovný výsledok zisk 1 000,- Eur. Súčasťou zaúčtovaných nákladov spoločnosti sú aj:

 • nájomné dielne za december 2021 vo výške 1 500,- Eur,
 • náklady na energie v dielni za december 2021 faktúrované prenajímateľom vo výške 500,- Eur,
 • záväzok za obstaranie stroja v sume 50 000,- Eur, ktorý bol splatný 31.12.2020 (neuhradený napr. z dôvodu nevyriešených problémov s dodávkou),
 • paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vyúčtovaná vo výške 40,- Eur dodávateľom stroja
 • faktúra za notárske služby v hodnote 2000,- Eur ktorá boli spoločnosti poskytnuté v novembri 2021

V prípade, že spoločnosť do 31.12.2021 uvedené záväzky neuhradí, jej účtovný zisk 1 000,- Eur sa pri úprave na daňový základ zvýši o 2 000,- Eur za neuhradené nájomné a súvisiace služby, o 10 000,- Eur ako 20% zo záväzku 360 dní po splatnosti, o 40,- Eur za neuhradenú paušálnu náhradu uplatnenú veriteľom a o 2 000,- Eur za neuhradené notárske služby. Základ dane po tejto úprave bude teda 15 040,- Eur.

Môžme sa na danú situáciu pozrieť aj z iného uhľa pohľadu. V prípade, že táto spoločnosť by ako účtovný výsledok mala stratu vo výške 14 000,- Eur, mohlo by pre ňu byť rozumné dohodnúť sa s prenajímateľom a notárom, nech ešte strpia omeškanie platby a úhradu ich faktúr zrealizovať hneď na začiatku januára 2022. V takom prípade by sa účtovná strata 14 000,- Eur zvýšila o 14 040,- Eur a výsledkom by bol daňový základ vo výške 40,- Eur.

Keďže rovnaký princíp sa uplatňoval aj v predchádzajúcom roku, môže daňový základ ovplyvniť aj úhrada nákladu, ktorý bol z dôvodu neuhradenia nedaňový v roku 2020 a daňovo sa uplatní až po úhrade v roku 2021. Napríklad faktúra za účtovné služby za december 2020 uhradená v januári 2021 nie je súčasťou účtovného výsledku roku 2021, ale jej úhradou sa znižuje základ dane za tento rok.

Záver

Uviedli sme si len jeden veľmi zjednodušený príklad na transformáciu účtovného výsledku na daňový základ. Pri vyčíslení základu dane a zostavení daňového priznania existuje ešte množstvo podmienok a faktorov, ktoré je nutné zohľadniť. Priebežným sledovaním údajov a plánovaním je však možné dosiahnuť skutočne najoptimálnejších výsledkov.

Ak potrebujete pomôcť s Vašim účtovníctvom a daňovým priznaním, radi Vám pomôžeme – kontaktujte nás.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *