Účtovná závierka


Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú (§17 zákona o účtovníctve). Účtovná závierka predstavuje zavŕšenie procesu vedenia účtovníctva za účtovné obdobie (kalendárny, prípadne hospodársky rok), inventarizácie majetku a záväzkov, analýzy výsledku hospodárenia a zostavenia daňového priznania; účtovná závierka poskytuje manažment cenné informácie o stave a tendenciách vývoja firmy.

Účtovná závierka sa podľa zákona o účtovníctve zostavuje najneskôr do 6 mesiacov po skončené účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak (napr. zákon o dani z príjmov, ktorý stanovuje na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť do registra účtovných závierok).

Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva je tvorená výkazmi:

 • súvaha
 • výkaz ziskov a strát
 • poznámky

V závislosti od veľkostnej kategórie účtovnej jednotky sú príslušným opatrením Ministerstva financií SR určené tlačivá výkazov.

Účtovná závierka v sústave jednochého účtovníctva je tvorená výkazmi:

 • výkaz o príjmoch a výdavkoch
 • výkaz o majetku a záväzkoch


Kontakntý formulár

KONTAKTUJTE NÁS

Či už máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, alebo sa chcete informovať ohľadom našich služieb, neváhajte nás kontaktovať  Správne vedené účtovníctvo.

  U nás účtovníctvo robíme s radosťou, pretože nás naša práca baví. Pravidelne sa vzdelávame, aby sme neustále rástli a zdokonalovali sa. Pri poskytovaní našich služieb, ako účtovníci prirodzene vidíme do hĺbky firmy, jej silné stránky ale aj prípadné problémy. Preto je budovanie si vzťahu vzájomnej dôvery, silného partnerstva a diskrétnosti s každým našim klientom mimoriadne dôležitý.


  Účtovníctvo
  100%

  Daňe
  100%

  Personalistika a mzdy
  100%

  Poradenstvo
  100%