Daňové priznanie


Daňové priznanie k DPH

 • prvotná kontrola dokladov z hľadiska splnenia požiadaviek zákona o DPH, riešenie zistených nedostatkov
 • posúdenie daňovej povinnosti zo zrealizovaných obchodov
 • posúdenie nároku na odpočítanie DPH z nákupov
 • daňová optimalizácia
 • vypracovanie podkladov pre priznanie k DPH
 • kontrolný výkaz DPH
 • súhrnný výkaz DPH
 • elektronické podanie daňového priznania DPH

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby

 • posúdenie zdaniteľnosti príjmov a ich členenia podľa zákona o dani z príjmov
 • analýza výhodnosti využitia rôznych spôsobov určenia základu dane
 • príjmy zo živnosti
 • príjmy z prenájmu
 • autorské a licenčné príjmy
 • príjmy z kapitálového majetku
 • zahraničné príjmy
 • elektronické podanie daňového priznania FO

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

 • tranformácia účtovného výsledku hospodárenia na základ dane
 • pripočítateľné a odpočítateľné položky
 • daňová optimalizácia
 • analýza možností využitia daňových zvýhodnení
 • odpočet daňovej straty
 • zápočet daňovej licencie
 • elektronické podanie daňového priznania PO


Kontakntý formulár

KONTAKTUJTE NÁS

Či už máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, alebo sa chcete informovať ohľadom našich služieb, neváhajte nás kontaktovať  Správne vedené účtovníctvo.

  U nás účtovníctvo robíme s radosťou, pretože nás naša práca baví. Pravidelne sa vzdelávame, aby sme neustále rástli a zdokonalovali sa. Pri poskytovaní našich služieb, ako účtovníci prirodzene vidíme do hĺbky firmy, jej silné stránky ale aj prípadné problémy. Preto je budovanie si vzťahu vzájomnej dôvery, silného partnerstva a diskrétnosti s každým našim klientom mimoriadne dôležitý.


  Účtovníctvo
  100%

  Daňe
  100%

  Personalistika a mzdy
  100%

  Poradenstvo
  100%