Oznamovanie bankových účtov pre účely DPH

14. novembra 20210

Platitelia DPH majú aktuálne novú povinnosť, na ktorej splnenie budú mať čas len do konca novembra, čiže približne dva týždne. Pri nesplnení povinnosti môžu očakávať pokutu. Oznamovanie bankových účtov však nie je jednorazová povinnosť, bude na ňu potrebné myslieť aj pri zmenách v používaní účtov v budúcnosti.

S účinnosťou od 15.11.2021 sú všetci platitelia DPH povinní oznamovať finančnej správe čísla tuzemských aj zahraničných bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie, ktoré je predmetom DPH. Inými slovami, všetky bankové účty, na ktoré Vám chodia platby z predaja tovarov a služieb, bez ohľadu na to, či samotný predaj tovaru alebo služby podlieha dani. Teda napr. aj v prípade, ak poskytujete oslobodené plnenie (napr. nájom), musíte číslo účtu oznámiť.

Výnimku z povinnosti oznamovania bankových účtov majú poskytovatelia platobných služieb (napr. banky). Povinnosť sa samozrejme tiež nevzťahuje na neplatiteľov DPH alebo osoby k DPH len registrované (napr. §7, a §7a).

Povinnosť si platiteľ splní prostredníctvom tlačiva, ktorého vzor by mal byť 15.11.2021 zverejnený na webovom sídle finančnej správy. Nie je možné oznámenie podať inou formou – pokiaľ by ste oznámenie podali napríklad prostredníctvom všeobecného podania, nebude ho finančná správa akceptovať.

Aké sú lehoty?

Podnikatelia, ktorí budú ku dňu 15.11.2021 už registrovanými platiteľmi DPH, musia uvedenú povinnosť splniť najneskôr do 30.11.2021, tzn. majú na to približne dva týždne.

Podnikatelia, ktorí sa platiteľmi DPH stanú od 16.11.2021 a neskôr budú mať povinnosť oznámiť bankové účty bezodkladne odo dňa, kedy sa stanú platiteľmi DPH alebo od kedy si takýto účet zriadia. Rovnaká povinnosť sa bude vzťahovať aj na účty novozaložené alebo zrušené. To znamená, zavádza sa všeobecná povinnosť oznamovania bankových účtov používaných pri podnikaní platiteľmi DPH.

Čo v prípade ak oznámim cudzí účet?

V prípade, že platiteľ oznámi účet, ktorý patrí inej osobe, je povinný súčasne oznámiť aj meno a priezvisko, resp. obchodné meno tejto osoby. Táto osoba sa stáva spoluzodpovednou za daň, ktorú by platiteľ neodviedol v lehote splatnosti, ak bola sčasti alebo úplne zaplatená na tento účet.

Napríklad:

  • štvrťročný platiteľ PO oznámi účet patriaci inej osobe,
  • dodá v decembri 2021 tovary v hodnote 1200,- Eur s DPH a platbu prijme na tento cudzí účet,
  • nezaplatí daň vyplývajúcu z daňového priznania k DPH za 4. štvrťrok 2021 vo výške napr. 1000,- Eur do lehoty 25.01.2022,
  • vlastník „cudzieho“ účtu sa stáva spoluzodpovedným za úhradu dane v rozsahu 200,- Eur.

Čo v prípade nesplnenia tejto povinnosti?

V prípade ak platiteľ na tlačive uvedie nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje, daňový úrad mu uloží pokutu do výšky 10 000 Eur. V prípade ak platiteľ oznamovaciu povinnosť v stanovenej lehote nesplní, daňový úrad uloží pokuty od 30 Eur do 3000 Eur. Pri uložení pokuty je daňový úrad povinný prihliadať na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu.

Finančná správa prisľúbila pomoc

Finančná správa prisľúbila existujúcim platiteľom DPH pomoc pri splnení tejto povinnosti v podobe vopred vyplneného tlačiva, ktoré zašle do elektronickej schránky správ. Platiteľ bude môcť v údaje v tomto tlačive upraviť, doplniť alebo len potvrdiť a následne elektronicky podať. Vzhľadom na krátku lehotu, veľké množstvo dotknutých daňovníkov, ako aj pomerne prísne sankcie, sa však rozhodne netreba spoliehať na daňový úrad. Otázne tiež je, nakoľko budú údaje v predvyplnených tlačivách správne a úplné.

Určite Vám teda odporúčame, pre vyhnutie sa riziku pokuty za nesplnenie tejto povinnosti, požiadajte čím skôr svojho účtovníka, aby túto povinnosť včas splnil. Pamätajte, že oznámiť sa musia všetky bankové účty, vrátane zahraničných. A to najneskôr do konca novembra 2021.

Doplnenie 16.11.2021:

Daňový úrad začal včera daňovníkom posielať vopred vyplnené tlačivá. Ako sme však predpokladali, údaje nie vždy zodpovedajú skutočnosti (spravidla účty chýbajú), preto rozhodne odporúčame si vopred vyplnené oznámenie pred jeho potvrdením a odoslaním dôkladne skontrolovať. Najmä s prihliadnutím na potenciálne vysokú sankciu pri uvedení nesprávnych, nepravdivých alebo neúplných údajov.

Náš tip: do kolónky od kedy je účet používaný (ak ide o už existujúci účet) zadávajte 15.11.2021, čo je deň vzniku tejto oznamovacej povinnosti.

Nadväzujúce zmeny v DPH od 01.01.2022

Daňový úrad bude oznámené bankové účty zverejňovať na portáli finančnej správy. V spojení s uvedeným vzniká nová povinnosť (a potenciálne riziko) ručenia za daň nezaplatenú vašim dodávateľom, v prípade úhrady za dodanie tovaru alebo služby na účet, ktorý v čase zadania tejto platby nebude zverejnený v zozname účtov na portáli finančnej správy. Preto odporúčame od roku 2022 nastavenie vnútorných procesov zohľadňujúc overenie zverejnenia účtu vášho dodávateľa ešte pred realizáciou úhrady, aby ste eliminovali prípadne riziko, kedy budete musieť daň zaplatiť takpovediac „dvakrát“.
Druhá zmena sa týka vrátenia nadmerného odpočtu, ktorý po 01.01.2022 bude môcť byť poukázaný už len na zverejnený bankový účet, resp. najskôr 10 dní po jeho oznámení.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *