Taxislužba prostredníctvom digitalnej platformy (napr. BOLT, UBER)

20. augusta 20210

Digitálne technológie dnes uľahčujú mnohé oblasti života. Jednou z nich sú aj elektronické platformy pre spájanie drobných podnikateľov (vodičov) a ich klientov, či už pri objednávaní taxi služieb, alebo donáške jedla. V našich končinách sú to najmä služby platformy Bolt. Ako vlastne fungujú tieto vzťahy medzi platformou a podnikateľom? Na aké povinnosti by ste ako podnikateľ využívajúci služby platformy nemali zabudnúť?

Zo služieb platforiem ako Bolt sa platí DPH

Obchodný vzťah medzi platformou Bolt a vodičom predstavuje službu sprostredkovania. Zjednodušene to prebieha takto: zakaznik si službu objedná prostredníctvom platformy, ktorá voči nemu vystupuje v mene a na účet vodiča. Platforma zinkasuje od zákazníka celkovú platbu za službu, v následnom vyúčtovaní si zo sumy zinkasovanej od zákazníka odpočíta svoju províziu a zvyšok poukáže vodičovi.

V prípade, že platformu prevádzkuje zahraničná osoba, vznika vodičovi niekoľko povinností vyplývajúich zo zákona o DPH a to aj v prípade, že nie je platiteľom, resp. nedosiahol obrat pre povinnú registráciu.

Povinnosť registrácie podľa §7a

Podnikateľ, ktorý nie je platiteľom DPH (nemá pridelené IČDPH a tzv. ružovú kartičku), v prípade že bude príjemcom služby z iného členského štátu, má povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň ešte pred dodaním služby. To znamená ešte predtým, ako začne spolupracovať s platformou. Daňový úrad žiadosť vybaví do siedmych dní a podnikateľovi pridelí IČDPH. Je dôležité uviesť, že registráciou podľa §7a sa podnikateľ nestáva platiteľom DPH.

Odvádzanie DPH zo služieb platformy

Z provízie za sprostredkovanie faktúrovanej osobou z iného členského štátu EÚ je vodič povinný odviesť DPH v platnej sadzbe (20%). Tzn. napríklad, ak vodič zrealizoval zákazky za 400,- Eur a platforma si voči nemu uplatnila províziu 100,- Eur, vodič má povinnosť odviesť daňovému úradu 20,- Eur z provízie. Skúsime si tento príklad popísať nasledovne:

  • zákazníci v mesiaci september zaplatili 400,- Eur na účet platformy
  • platforma vyhotovila za mesiac september faktúru na províziu 100,- Eur, na faktúre súčasne započítala zinkasované peniaze a províziu
  • platforma vodičovi poukáže 300,- Eur
  • vodič do 25. októbra je povinný podať daňové priznanie k DPH a zaplatiť 20,- Eur

DPH sa podáva mesačne, vždy za mesiac, za ktorý bola vodičovi účtovaná provízia.

Daňová uznateľnosť poplatku platforme

Keďže poplatok platforme (v príklade vyššie je to spomínaných 100,- Eur) je províziou za sprostredkovanie, podľa zákona o dani z príjmov je tento poplatok uznaný ako daňový náklad až po jeho zaplatení. Toto je dôležité najmä v prípade ak účtujete v sústave podvojného účtovníctva, kedy sa náklad časovo síce uplatní v období, s ktorým súvisí, avšak z hľadiska jeho daňovej uznateľnosti je potrebné, aby bol v danom roku súčasne uhradený. Za úhradu sa považuje aj zápočet a to v čase jeho uskutočnenia.

Nezanedbajte povinnosti a vyhnite sa pokute

Na záver len zhrnieme, že v prípade, keď ako podnikateľ spolupracujete s podobou zahraničnou platformou, ktorá sprostredkúva služby a to nielen taxi, ale napríklad aj roznáška jedál, ubytovanie a podobné, nezabudnite sa vopred registrovať a počítajte s tým, že cena služby platformy sa zvyšuje o DPH, ktorú musíte odviesť ako aj o potrebnú administratívu.

V prípade, ak hľadáte pomoc s účtovníctvom a dňami, kontaktujte nás.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *