Daňové priznanie SZČO ak prijala príspevky Prvá pomoc

20. marca 2021

Finančné riaditeľstvo (FR) v marci 2021 vydalo usmernenie k zisťovaniu základu dane z príjmov v súvislosti s prijatými príspevkami (príspevky Prvá pomoc od UPSVaR, resp. príspevky v oblasti kultúry od MKSR).

Podľa tohto usmernenia, v prípade príspevkov pri poklese obratu, resp. výpadku príjmov, pri vyčíslení základu dane treba vychádzať z nasledovných predpokladov:

  • príspevky UPSVaR, resp. MKSR sú oslobodené od dane z príjmov,
  • z daňových výdavkov je potrebné vylúčiť výdavky vynaložené na príjmy nezahŕňané do základu dane, kde FR uvádza, že ide o výdavky hradené z prijatého plnenia, ktoré je oslobodené od dani z príjmov.

Na tomto mieste si dovoľujeme uviesť, že nesúhlasíme s týmto výkladom. Zaplatené poistné nepovažujeme za výdavok, ktorý bol vynaložený za účelom dosiahnutia príjmu z príspevku, ktorý bol oslobodený od dane. Samotné prijatie príspevku slúži na kompenzáciu výpadku príjmu a podporu zachovania činnosti SZČO (predchádza zatvoreniu živnosti a prechodu živnostníka napr. na poberateľa dávok). Poďme ale späť k usmerneniu FR.

Podľa usmernenia, daňovník vzhľadom na to, že príspevok prijal v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, mal by ho prednostne použiť na úhradu výdavkov súvisiacich so svojim podnikaním, t.j. na úhradu výdavkov, ktoré v prípade, ak by neboli hradené z oslobodeného plnenia, boli by daňovými výdavkami (napr. nájomné, nákup zásob, nákup pohonných látok, úhrada za energie, poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie apod.). Súčasne, ak by daňovník oslobodené plnenie nepoužil na úhradu týchto výdavkov, uvedené by mohlo byť považované za neoprávnené znižovanie daňovej povinnosti.

Pri spracovaní Vašej daňovej evidencie alebo daňového priznania z podkladov z účtovníctva preto musíte dôsledne sledovať prijatie príspevkov a ich nadväzné použitie na úhradu výdavkov súvisiacich s podnikaním, ktoré je zo základu dane nutné vylúčiť. Dokonca aj v prípade, ak SZČO uplatňuje výdavky paušálom, je nutné sledovať použitie príspevku na úhradu, ktorých výdavkov bola smerovaná. Viac v príkladov na vyššie uvedenom linku.