Finančný príspevok na stravovanie od 01.03.2021

21. marca 2021

Prinášame Vám tému zabezpečovania stravného pre zamestnancov, najmä v súvislosti s novou alternatívou poskytovania priameho finančného príspevku zamestnancovi namiesto stravného lístku, ktoré platí od 01.03.2021. Téma vychádza z bežných situácií u zamestnávateľa, nerieši prípadné špecifiká, ako sú napr. zamestnanci so špeciálnymi diétnymi potrebami, vyslaní zamestnanci a pod.

Zabezpečenie stravovania

Základným východiskom naplnenia povinnosti zabezpečenia stravovania zamestnancov je, že zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý odpracuje viac ako 4 hodiny z pracovnej zmeny (teda napr. 4 hodiny a 1 minútu) musí zabezpečiť stravovanie v súlade so zásadami správnej výživy priamo (teplé jedlo a nápoj) na pracovisku alebo v jeho blízkosti. Iba v prípade, že takéto stravovanie zamestnávateľ zabezpečiť nevie, má povinnosť umožniť zamestnancovi výber medzi poskytnutím stravného lístku alebo finančného príspevku.

Výška príspevku

V prípade stravného lístku, jeho hodnota musí byť najmenej 3,83 Eur a príspevok zamestnávateľa na stravný lístok v hodnote 2,11 Eur (zvyšnú časť hodnoty stravného lístka zamestnávateľ zamestnancovi zrazí zo mzdy).

V prípade finančného príspevku jeho výška musí byť minimálne 2,11 Eur a môže byť maximálne 2,81 Eur.

Výška finančného príspevku však musí byť rovnaká ako je výška príspevku na stravný lístok v prípade, že u zamestnávateľa sú poskytované obidve formy.

Voľba formy príspevku zamestnancom

Voľba formy poskytovania stravného lístku alebo finančného príspevku je pre zamestnanca možná od 01.03.2021, zamestnávateľ sa však môže rozhodnúť, že voľbu neumožní do 31.12.2021 (ak má uzavretú alebo uzavrie zmluvu o poskytovaní stravných lístkov). Zamestnanec je voľbou formy poskytovania stravného lístku alebo finančného príspevku viazaný 12 mesiacov.

Čas poskytnutia príspevku

Keďže zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť stravovanie v čase výkonu práce (pracovnej zmeny, ktorá trvá viac ako 4 hodiny), mal by byť či už stravný lístok, alebo finančný príspevok poskytnutý vopred, najneskôr na začiatku mesiaca, na ktorý sa vzťahuje. V prípade dodatočného poskytovania stravných lístkov či finančného príspevku vzniká pochybnosť o naplnení podmienok §152 zákonníka práce, nadväzne na §19 ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov, a teda vôbec daňovej uznateľnosti týchto nákladov.

Ako na to?

V prípade ak zamestnancom budete poskytovať finančný príspevok, odporúčame jeho vyplatenie vopred, najlepšie na začiatku príslušného mesiaca, na základe predpokladaného rozsahu pracovných zmien (počet plánovaných zmien = počet dní poskytnutia príspevku). Predmetná platba by bola následne zúčtovaná vo vyúčtovaní mzdy za predmetný mesiac. Podobný prístup by mal byť dodržaný aj pri poskytovaní stravného lístku.

Priložené dokumenty: