Odpustenie sankcií pri dodatočnom splnení povinností do 30.06.2021

21. marca 2021

V nadväznosti na novelizované ustanovenie §160 zákona o správe daní, prijala Vláda SR nariadenie podľa ktorého nebudú uplatnené:

  • úroky z omeškania za omeškanie v zaplatení dane, rozdielu dane, preddavku na daň, splátku dane alebo vybraného preddavku na daň, ktoré boli splatné v období od 12.03.2020 do 31.12.2020, ak daňovník túto povinnosť splní najneskôr do 30.06.2021 – toto ustanovenie sa nevzťahuje na miestne dane a miestne poplatky za odpady
  • pokuty za nepodanie daňového priznania, prehľadu alebo hlásenia zo závislej činnosti, ktorej lehota uplynula v období od 12.03.2020 do 31.12.2020, ak daňovník túto povinnosť splní najneskôr do 30.06.2021
  • pokuty za uvedenie vyššieho daňového preplatku na dani z príjmov v daňovom priznaní podanom v období od 01.01.2020 do 30.09.2020, než ako mal byť uvedený, ak daňový preplatok bol správcom dane vrátený, v prípade že daňovník rozdiel vráti