Zmeny v povinnosti auditu od 2020

10. septembra 2020

Podľa novelizovaných ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, s účinnosťou od 01.01.2020 dochádza k zmene v povinnosti auditu (overenia účtovnej závierky). Zmeny sa týkajú na jednej strane rozšírenia povinných subjektov o verejnú obchodnú spoločnosť a komanditnú spoločnosť, ako aj zmeny parametrov, ktoré určujú povinnosť vykonania auditu.

Povinnosť auditu sa od 01.01.2020 vzťahuje na družstvo, akciovú spoločnosť, jednoduchú spoločnosť na akcie, spoločnosť s ručením obmedzeným, verejnú obchodnú spoločnosť a komanditnú spoločnosť, ktorá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie splnila aspoň dve z podmienok:
– celková suma majetku (brutto) presiahla 2 000 000,- Eur (za rok 2019 je hodnota 1 000 000,- Eur)
– čistý obrat presiahol 4 000 000,- Eur (za rok 2019 je hodnota 2 000 000,- Eur)
– priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 30 (za rok 2019 je rovnaká hodnota)